Taryfa opÅ‚at za wody deszczowe

ZakÅ‚ad Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.                Trzcianka, dnia 24.02.2020

Ul. Żeromskiego 15

64-980 Trzcianka

ZARZÄ„DZENIE NR 3/2020

 

z dnia 24.02.2020 r.  w sprawie ustalenia taryf opÅ‚at za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych

1.      Ustala siÄ™ stawkÄ™ opÅ‚aty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci deszczowych w kwocie 0,08 zÅ‚ netto za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej miesiÄ™cznie.

2.      Do wyżej wymienionej stawki dolicza siÄ™ podatek VAT w obowiÄ…zujÄ…cej stawce.

3.      OpÅ‚aty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych sÄ… naliczane od powierzchni zanieczyszczonych o trwaÅ‚ej nawierzchni, ujÄ™tych w systemy kanalizacji deszczowej, którymi sÄ… m. in.:

  • powierzchnie zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysÅ‚owymi oraz innymi obiektami,
  • tereny przemysÅ‚owe i skÅ‚adowe oraz bazy transportowe,
  • drogi i parkingi.

         4.      OpÅ‚ata ta jest ryczaÅ‚towa i jest pobierana w miesiÄ™cznym okresie rozliczeniowym.

         5.      ZarzÄ…dzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 roku.

 

pcnet trzcianka 2014