Odp┼éatne przej─Öcie sieci
 

Za┼é─ůcznik nr 1 do Zarz─ůdzenia nr 9/2017 z dnia 20 pa┼║dziernika 2017r.

Prezesa Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance

 

REGULAMIN

ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA

SIECI WODOCI─äGOWEJ I/ LUB KANALIZACYJNEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ INWESTORÓW ZEWN─śTRZNYCH

Z W┼üASNYCH ┼ÜRODKÓW NA TERENIE gminy Trzcianka

 

§1.

Cel

Niniejszy Regulamin okre┼Ťla szczegó┼éowe zasady odp┼éatnego przejmowania przez Zak┼éad In┼╝ynierii Komunalnej sp. z o. o. w Trzciance sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej od inwestorów zewn─Ötrznych wybudowanej z w┼éasnych ┼Ťrodków na terenie gminy Trzcianka i w┼é─ůczonych do systemu wodoci─ůgowego i/lub kanalizacyjnego Zak┼éadu In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o. o..

Odp┼éatne przej─Öcie nie obejmuje przy┼é─ůczy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza g┼éównego i urz─ůdzenia pomiarowego.

§2.

Okre┼Ťlenia u┼╝yte w regulaminie

U┼╝yte w Regulaminie okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:

 1. Ustawa – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzeniu ┼Ťcieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, 1629 z póz. zm.);.

 2. Sie─ç – przewody wodoci─ůgowe i/lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz─ůdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane s─ů ┼Ťcieki;

 3. Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, która wybudowa┼éa sie─ç wodoci─ůgow─ů i/lub kanalizacyjn─ů z w┼éasnych ┼Ťrodków i pozostaje jej w┼éa┼Ťcicielem lub, która ubiega si─Ö o przy┼é─ůczenie do sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej poprzez rozbudow─Ö sieci wodno-kanalizacyjnej nale┼╝─ůcej do ZIK sp. z o. o.;

 1. Zarz─ůdzaj─ůcy sieci─ů – podmiot prowadz─ůcy zbiorowe zaopatrzenie w wod─Ö i zbiorowe odprowadzanie ┼Ťcieków na terenie gminy Trzcianka;

 2. Wniosek – wniosek o przej─Öcie urz─ůdzenia;

 3. Odp┼éatne przej─Öcie sieci – zawarcie umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez ZIK sp. z o. o. z Inwestorem. Umowa reguluje sposób rozliczenia wysoko┼Ťci poniesionych przez Inwestora nak┼éadów i przekazania sieci na w┼éasno┼Ť─ç ZIK sp. z o. o., w wyniku której nabywa on prawo w┼éasno┼Ťci pozwalaj─ůce na u┼╝ywanie i pobieranie po┼╝ytków z przejmowanej sieci.

§3.

Postanowienia ogólne

 1. Odp┼éatne przej─Öcie sieci dokonywane b─Ödzie sukcesywnie w ramach ┼Ťrodków przeznaczonych na ten cel w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urz─ůdze┼ä Wodoci─ůgowy i Urz─ůdze┼ä Kanalizacyjnych” Zak┼éadu In┼╝ynierii Komunalnej sp. z o. o.. Po wyczerpaniu ┼Ťrodków zarezerwowanych w danym roku sprawozdawczym, wyp┼éaty dokonywane b─Öd─ů w kolejnych latach do wysoko┼Ťci przeznaczonych na ten cel ┼Ťrodków.

 2. Odp┼éatne przej─Öcie nie obejmuje przy┼é─ůczy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza g┼éównego i urz─ůdzenia pomiarowego.

§4.

Zasady przejmowania wybudowanej sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej

 1. Procedur─Ö odp┼éatnego przej─Öcia sieci inicjuje Inwestor, sk┼éadaj─ůc wniosek wraz z wymaganymi za┼é─ůcznikami.

 2. Je┼╝eli sie─ç stanowi wspó┼éw┼éasno┼Ť─ç grupy Inwestorów, sk┼éadaj─ů oni jeden wniosek, podpisany przez wszystkich wspó┼éw┼éa┼Ťcicieli, do którego za┼é─ůczaj─ů pe┼énomocnictwo wskazuj─ůce osob─Ö, która b─Ödzie ich reprezentowa─ç oraz zawrze w ich imieniu umow─Ö odp┼éatnego przej─Öcia sieci.

 3. Wzór wniosku o odp┼éatne przej─Öcie sieci stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku braku stosownego wniosku, ZIK sp. z o. o. mo┼╝e ┼╝─ůda─ç przeniesienia w┼éasno┼Ťci urz─ůdzenia, zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§5.

 1. Do wniosku nale┼╝y za┼é─ůczy─ç dokumenty i o┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůce, i┼╝ Inwestor ma prawo rozporz─ůdza─ç przekazywan─ů sieci─ů (jest jej w┼éa┼Ťcicielem), ┼Ťwiadcz─ůce o wybudowaniu sieci zgodnie z prawem, wydanymi warunkami technicznymi przy┼é─ůczenia, dokumentacj─ů projektow─ů oraz zasadami sztuki budowlanej, a tak┼╝e o oddaniu sieci do u┼╝ytkowania zgodnie z prawem, a w szczególno┼Ťci:

 1. warunki przy┼é─ůczenia wydane przez eksploatatora;

 2. projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi;

 3. pozwolenie na budow─Ö;

 4. zg┼éoszenie zako┼äczenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na u┼╝ytkowanie (je┼Ťli obowi─ůzek jego uzyskania zosta┼é na┼éo┼╝ony w pozwoleniu na budow─Ö);

 5. protokó┼é odbioru sieci przez eksploatatora sieci;

 6. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

 7. dowód istnienia umocowania osoby podpisuj─ůcej wniosek – np. odpis z KRS pe┼énomocnictwo;

 8. faktury i potwierdzenia zap┼éaty za sie─ç b─Öd─ůc─ů przedmiotem wniosku;

 9. dokumenty ┼Ťwiadcz─ůce o prawie do dysponowania gruntem (ksi─Öga wieczysta, akt notarialny);

 10. atesty i ┼Ťwiadectwa jako┼Ťci na zastosowane materia┼éy;

 11. o┼Ťwiadczenie osób trzecich;

 12. o┼Ťwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuk─ů budowlan─ů i obowi─ůzuj─ůcymi przepisami;

 13. inne (np. wyniki badania wody wykonane przez akredytowane laboratorium).

 1. Wszystkie za┼é─ůczniki do wniosku winny by─ç z┼éo┼╝one w orygina┼éach lub po┼Ťwiadczone za zgodno┼Ť─ç z okazanym dokumentem.

 2. Je┼╝eli dokumenty i o┼Ťwiadczenia z┼éo┼╝one wraz z wnioskiem nie potwierdzaj─ů okoliczno┼Ťci wskazanych w ust. 1, ZIK sp. z o. o. w terminie 30 dni od z┼éo┼╝enia wniosku pisemnie poinformuje o tym fakcie Inwestora, który zobowi─ůzany jest do uzupe┼énienia dokumentacji w terminie wskazanym przez ZIK sp. z o. o. pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 3. Wszelkie koszty zwi─ůzane z pozyskaniem dokumentów i o┼Ťwiadcze┼ä wskazanych w ust. 1, jak równie┼╝ dokumentacji uzupe┼éniaj─ůcej, o której mowa w ust. 3 ponosi Inwestor.

§6.

 1. Wnioski rozpatrywane b─Öd─ů wed┼éug kolejno┼Ťci wynikaj─ůcej z daty ich wp┼éywu.

 2. Wniosek winien zosta─ç rozpatrzony w terminie, do 60 dni od daty jego wp┼éywu albo daty jego uzupe┼énienia, zgodnie z § 5 ust. 3.

 3. Podstawowym kryterium mo┼╝liwo┼Ťci ubiegania si─Ö o odp┼éatne przej─Öcie sieci przez ZIK sp. z o. o. wybudowanych przez zewn─Ötrznego inwestora z w┼éasnych ┼Ťrodków jest Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz─ůdze┼ä Wodoci─ůgowych i Urz─ůdze┼ä Kanalizacyjnych Zak┼éadu In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o.o. oraz spe┼énienie warunków technicznych okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach, jakie powinny spe┼énia─ç sieci wodoci─ůgowe i/lub kanalizacyjne w momencie realizacji inwestycji i w przysz┼éo┼Ťci.

W ramach rozpatrzenia wniosku ZIK sp. z o. o. oceni, czy wniosek dotyczy sieci w┼é─ůczonej do systemu wodoci─ůgowego lub kanalizacyjnego Spó┼éki z o. o. oraz czy sie─ç zosta┼éa wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przy┼é─ůczenia, dokumentacj─ů projektow─ů, decyzj─ů o pozwoleniu na budow─Ö, zasadami sztuki budowlanej, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa oraz oddanej do u┼╝ytkowania zgodnie z prawem.

 1. O wynikach dokonanej oceny sieci obj─Ötej wnioskiem pod wzgl─Ödem spe┼énienia wymaganych warunków technicznych oraz oceny przedstawionych przez Inwestora dokumentów potwierdzaj─ůcych mi─Ödzy innymi prawo do rozporz─ůdzania sieci─ů oraz jej wykonaniem z w┼éasnych ┼Ťrodków, ZIK sp. z o. o. zawiadomi Inwestora na pi┼Ťmie.

 2. W wypadku negatywnego wyniku dokonanej oceny w powy┼╝szym zakresie, stanowi─ůcego przeszkod─Ö w przekazaniu sieci zgodnie z wnioskiem, ZIK sp. z o. o. powiadomi Inwestora o powy┼╝szym na pi┼Ťmie, przedstawiaj─ůc uzasadnienie dokonanej oceny i przyczyn─Ö odmowy przej─Öcia sieci.

§7.

 1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z┼éo┼╝onego wniosku Inwestorowi zostanie przed┼éo┼╝ony projekt umowy w sprawie odp┼éatnego przej─Öcia sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej, celem uzgodnienia zapisów umowy.

 2. Umowa w sprawie odp┼éatnego przej─Öcia sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej winna okre┼Ťla─ç co najmniej: dat─Ö i miejsce zawarcia, strony umowy, szczegó┼éowe okre┼Ťlenie przedmiotu przekazania (techniczny opis sieci), wysoko┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci za przekazan─ů sie─ç, terminy wyp┼éaty nale┼╝no┼Ťci. Wzór umowy stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Odp┼éatno┼Ť─ç za przekazan─ů sie─ç zostanie protokolarnie ustalona w drodze negocjacji mi─Ödzy ZIK Sp. z o.o. a Inwestorem, na zasadzie ekwiwalentno┼Ťci, przy uwzgl─Ödnieniu mo┼╝liwo┼Ťci finansowych ZIK. Sp. z o. o.. Wzór protoko┼éu z negocjacji stanowi za┼é─ůcznik nr 3 do Regulaminu.

 4. Podstaw─ů ustalenia nale┼╝no┼Ťci dla Inwestora za przekazan─ů sie─ç mo┼╝e by─ç:

 1. warto┼Ť─ç przejmowanej sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej okre┼Ťlona w dacie jej przej─Öcia przez rzeczoznawc─Ö maj─ůtkowego powo┼éanego przez ZIK sp. z o. o., zgodnie z zasadami rachunkowo┼Ťci i na podstawie cen rynkowych robocizny, materia┼éów, pracy sprz─Ötu stosowanych w danym regionie, nie wy┼╝szych jednak ni┼╝ uzyskiwane dla tego rodzaju robót przez ZIK sp. z o. o. w trybie przetargów publicznych, z uwzgl─Ödnieniem stopnia zu┼╝ycia technicznego i funkcjonalnego oraz przydatno┼Ťci dla ZIK sp. z o. o. danej sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej;

 2. zweryfikowany przez ZIK sp. z o. o. kosztorys powykonawczy;

 3. udokumentowane koszty wykonania sieci wynikaj─ůce z faktur i rachunków przed┼éo┼╝onych przez Inwestora.

 1. Po uzgodnieniu z Inwestorem warunków przej─Öcia sieci, ostateczny projekt umowy zostanie podpisany.

 2. Inwestor mo┼╝e przekaza─ç ZIK sp. z o. o. sie─ç wodoci─ůgow─ů i/lub kanalizacyjn─ů pod innym tytu┼éem prawnym, ni┼╝ przeniesienie prawa w┼éasno┼Ťci sieci (sprzeda┼╝), pozwalaj─ůcym na u┼╝ywanie i pobieranie po┼╝ytków z przejmowanej sieci. Rodzaj, tre┼Ť─ç i warunki umowy zostan─ů w takim przypadku uzgodnione z Inwestorem.

 

§8.

 1. W przypadku przekazywania sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej przebiegaj─ůcej przez nieruchomo┼Ťci stanowi─ůce w┼éasno┼Ť─ç Inwestora lub innych osób trzecich, wymagane jest z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia. Wzór o┼Ťwiadczenia stanowi za┼é─ůcznik nr 4 do regulaminu.

 2. Czynno┼Ťci zmierzaj─ůce do uzyskania o┼Ťwiadczenia podejmuje Inwestor.

§9.

 1. W dniu zawarcia umowy odp┼éatnego przej─Öcia sieci, winno nast─ůpi─ç wydanie sieci oraz zwi─ůzanej z ni─ů dokumentacji.

 2. Wydanie sieci potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony umowy protoko┼éem zdawczo-odbiorczym ┼Ťrodka trwa┼éego (PT). Wzór protoko┼éu zdawczo-odbiorczego stanowi za┼é─ůcznik nr 5 do Regulaminu.

§10.

 1. ┼Ürodki nale┼╝ne Inwestorowi z tytu┼éu przekazania, sieci na rzecz Zak┼éadu In┼╝ynierii Komunalnej Sp. z o. o., b─Öd─ů wyp┼éacane Inwestorom w kolejno┼Ťci sk┼éadania kompletnych wniosków, do wyczerpania ┼Ťrodków zabezpieczonych na ten cel w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urz─ůdze┼ä Wodoci─ůgowy i Urz─ůdze┼ä Kanalizacyjnych na dany rok. Po wyczerpaniu zaplanowanych ┼Ťrodków w danym roku wyp┼éaty dokonywane b─Öd─ů w kolejnych latach, zgodnie z planem finansowym i wed┼éug kolejno┼Ťci wp┼éywu kompletnych wniosków.

 2. Je┼╝eli nale┼╝no┼Ť─ç z tytu┼éu przekazania sieci, przekracza równowarto┼Ť─ç 10.000 z┼é. wówczas wyp┼éata nale┼╝no┼Ťci mo┼╝e zosta─ç roz┼éo┼╝ona na raty, lub mo┼╝e zosta─ç rozliczona w op┼éatach za wod─Ö zu┼╝yt─ů i/lub ┼Ťcieki powsta┼ée w nieruchomo┼Ťci inwestora.

 3. Kwoty oraz terminy zap┼éaty nale┼╝no┼Ťci zostan─ů okre┼Ťlone w umowie.

 4. Inwestorom b─Öd─ůcym podatnikami podatku od towarów i us┼éug VAT, nale┼╝ny podatek wykazany w fakturze sprzeda┼╝y urz─ůdzenia ZIK sp. z o. o., dolicza si─Ö do pierwszej raty.

§11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odp┼éatnego przejmowania sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady odp┼éatnego przejmowania sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewn─Ötrznych z w┼éasnych ┼Ťrodków na terenie gminy Trzcianka obowi─ůzuj─ů z dniem wprowadzenia niniejszego Regulaminu.

 2. Odst─Öpstwo od zasad okre┼Ťlonych w regulaminie jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie w przypadku, gdy zaproponowano pisemnie inn─ů form─Ö przej─Öcia sieci wodoci─ůgowej i/lub kanalizacyjnej.

 3. Wnioski z┼éo┼╝one przed dat─ů wej┼Ťcia w┼╝ycie niniejszego regulaminu, zostan─ů rozpatrzone zgodnie z jego przepisami.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
pcnet trzcianka 2014